Razvojem arhitekture i tehnologije kroz vreme razvijali su se različiti oblici korovova.  Zeleni krovovi nisu potpuno savremena tehnološka ideja jer su postojali vekovima unazad samo u drugačijem obliku nego danas.  Povećanjem broja populacije u gradskim sredinama znatno su se izmenili i klimatski uslovi, ali i uslovi kvaliteta života. Počele su da se nameću potrebe za menjanjem oblika i svojstva tradicionalnih materijala u građevini, pa tako i krovova koji moraju da zadovolje današnje potrebe savremenog čoveka. Zeleni krov je odgovor na mnoge potrebe u pogledu funkcije samog krova: zaštita od buke, prašine, štetnih gasova i dr., a konstrukcija zelenog krova mora da zadovolji kako sigurnost i trajnost tako i očuvanje životne sredine.

Šta su zeleni krovovi?

Zeleni krovovi predstavljaju krovne konstrukcije koje su prekrivene biljnim slojem (vegetacijom). Osim što povećavaju etstesku vrednost obejkta, zeleni krovovi pozitivno utiču na poboljšanje globalne mikroklime u gradovima, smanjenje nivoa buke, prečišćavanje kišnice I vazduha unutar objekta, oni su I životni prostor za razne životinje I insekte. Zeleni krovovi su odlična su termička izolacija objekta, zadržavaju toplotu zimi, a hlade leti. Zeleni krov pruža I dodatni prostor za boravak u prirodi, a mogu biti I bašta za uzgajanje jestivih biljaka. Posebna pogodnost zelenih krovoa se ogleda kroz ekonomske uštede  u pogledu smanjenja potrošene energije, kao I povećanje vrednosti nekretnina.

Zeleni krovovi ne treba da predstavljaju privilegiju gradova zemalja sa većim ekonomskim standardom, ali svakako su privilegija zemalja sa razvijenom ekološkom svešću I trebalo bi da postanu sastavni deo sistema zelenih površina I manje razvijenih regiona.

Prednosti zelenih krovova

 1. Povećanje estetske vrednosti objekta pomoću zelenih krovova
 • Zeleni krovovi predstavljaju laku I efikasnu strategiju za povećanje estetetskih vrednosti izgrađene sredine I povećanje investicionih mogućnosti. Utiču na estetsku vrednost objekta I čine prostor u gradskoj sredini plamenitijim.
 1. Ekonomske uštede pomoću zelenih krovova
 • Pravilno postavljen zeleni krov traje duže od konvencionalnog – životni vek zelenih krorova je dvostruko veći u odnosu na konvencionalni što je veoma isplativa investicija.
 • Zeleni krov smanjuje troškove za odvođenje padavinskih voda.
 • Objekat sa zelenim krovom štedi novac za energiju koja se koristi za rashladne I grejne uređaje: svako snižavanje temperature za 0.5°C može redukovati količinu električne energije za 8%. Istraživanja sprovedena u Kanadi pokazla su da krov objekta prekriven biljkama sa samo 10 cm supstrata smanjuje 25% potreba za hlađenjem tokom leta u odnosu na zgrade sa konvencionalnim krovom (Peck,1999).
 • Zeleni krovovi smanjuju potrebne količine standardne izolacione opreme zbog procesa transpiracije I evapotranspiracije pomoću kojih biljke smanjuju temperature vazduha, ali i opreme za odovod vode jer vegetacija apsorbuje veliku količinu padavinskih voda koju koristi za rast I razvoj.
 1. Povećanje energetske efikasnosti objekta putem zelenih krovova
 • Izolacija koju stvara zeleni krov može da smanji količinu energije potrenu za umerenu temperaturu objekta, a konvecionalni krovovi su delovi objekta koji imaju uticaj na najveće gubitke toplote zimi I povećanja temperature u letnjem periodu. Istraživanje koje je sprovedeno od strane National Research Council of Canada je pokazalo da ekstenzivni zeleni krovovi smanjuju dnevne potrebe za klimatizacijom tokom leta za preko 75% (Liu,2003).
 • Zasenjivanje spoljne površine objekata ima više efekata nego unutrašnja izolacija. Zeleni krovovi izoluju zgrade tako što onemogućavaju da toplota prodire kroz krov zagrevajući ga. U letnjem periodu temperature betonskog ili šljunčanog krova može da naraste od 25 – 60°C (čak I 80°C). Ukoliko je krov prekriven vegetacijom, temperature vazduha iznad biljnog sloja ne prelazi 25°
 • Kapacitet izolacije može se povećati korišćenjem supstrata manje gustine I veće vlažnosti, kao I odabirom biljnih vrsta sa većom lisnom površinom.
 1. Upravljanje atmosferskim vodama putem zelenih krovova
 • Na zelenim krovovima voda se zadržava u supstratu a zatim preuzeta od biljaka se vraća nazad u atmosferu putem procesa transpiracije I evapotranspiracije.
 • U letnjim mesecima, zavisnosti od vrste biljaka I dubine supstrata, zeleni krovovi zadržavaju 70-90% padavina, a zimi između 25-40%. Na primer, vegetacija na krovu na supstratu debljine od 4-20 cm može da primi 10-15 cm vode.
 • Zeleni krovovi osim što zadržavaju kišnicu, oni deluju I kao prirodni filteri za prečišćavanje.
 • Osim što smanjuju kišnicu zeleni krovovi takođe produžavaju vreme oticanja što dovodi do smanjenja opterećanja kanalizacionih cevi u periodima kada su veće količine padavina koje mogu da izazovu I poplave.
 1. Zeleni krovovi ublažavaju efekte toplotnih ostrva (UHI – Urban Heat Island Effect)
 • Toplotna ostrva su sve češća pojava u gradskim sredinama sa većim stepenom izgrađenosti koja izazivaju temperaturne ekstreme (primer: Vračar, Beograd). Kroz dnevne evapotranspiracijske cikluse biljke na horizontalnim I vertikalnim površinama mogu da snize temperature u letnjim mesecima I smanje efekat toplotnih ostrva. Svetlost koja se apsorbuje vegetacijom bi inače bila pretvorena u toplotnu energiju.
 • Zeleni krovovi takođe pomažu u smanjenju distribucije prašine I polutanata u gradu, kao I proizvodnji smoga. Ovo može da igra ulogu u smanjenju emisije gasova staklene bašte I prilagođavanju ubanim sredinama za buduću klimu sa toplijim letima.
 1. Poboljšanje kvaliteta vazduha pomoću zelenih krovova
 • Biljke na zelenim krovovima mogu u velikoj meri da utiču na smanjenje zagađivača iz vazduha I filtriraju štetne gasove.
 • Ublažavanje temperature putem zelenih krovova može da smanji potrošnju energije I potencijalno da smanji količinu CO2 I drugih zagađivača koji se oslobađaju u vazduhu.
 1. Povećanje vrednosti nekretnine
 • Zeleni krovovi povećavaju vrednost objekta kako kroz estetske karakteristike koje nude tako i kroz povećanja vrednosti imovine zbog povećanih energetskih svojstava obejakata.
 1. Povećanje biodiverziteta pomoću zelenih krovova
 • Zeleni krovovi predstavljaju staništa za različite vrste biljaka, insekata i ptica. Povećanje biodiverziteta može pozitivno da utiče na tri domena: ekosistem, ekonomiju i socijalni domen.
 1. Produžavanje trajnosti krovnih membrane pomoću zelenog krova
 • Prisustvo zelenog krova smanjuje izloženost hidroizolacijskih membrana velikim temperaturnim kolebanjima koja mogu izazvati mikro-kidanja I ultraljubičasta zračenja.
 1. Zaštita od pozažara koju pružaju zeleni krovovi
 • U odnosu na konvecionalne krovove, zeleni krovovi su manje zapaljivi posebno ako se poštuju standardi za izgradnuju zelenih krovova, I kao takvi mogu da pružaju zaštitu od požara.
 1. Zeleni krovovi kao zvučna izolacija
 • Zeleni krovovi predstavljaju odličnu zaštitu od buke, posebno za niskofrekventne zvukove. Ekstenzivni zeleni krov može da redukuje spoljni zvuk za 40dB, a intezivni zeleni za 46-50 dB.
 • Biljke I supstrat apsorbuju zvučne talase ili ih odbijaju. Susptrat blokira niže, a biljke blokiraju više zvučne frekvencije.
 1. Zeleni krovovi kao novi urbani prostori
 • Zeleni krovovi mogu da pomognu u postizanju principa pametnog rasta i pozitivno da utiču na urbanu sredinu povećanjem ugodnosti i zelenih površina. Zeleni krovovi mogu da služe u različite svrhe, uključujući:
 • ”Community Gardens” – zajedničke/urbane/lokalne bašte koje služe za lokalnu proizvodnju hrane
 • Poslovni prostori – izložbeni prostori, restorani…
 • Rekreativni prostori – dečja igrališta, trim staze…