Postoji više podela zelenih krovova, u odnosu na debljinu supstrata, intezitet korišćenja, namenu. Prema FLL standardima (Forschunssgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) osnovne vrste zelenih krovova su:

Ekstenzivni zeleni krov

Ekstenzivni zeleni krov karakterišu pre svega debljina supstrata i biljne vrste. Debljina hranljivog supstrata je od 7 do 12 cm a površinska masa opterećenja iznosi oko 150 kg/m² bez biljaka. Biljne vrste koje se koriste za ekstenzivne zelene krovove su sedumi ili trave livadskog tipa kojima nije potrebno održavanje, a koje imaju mali korenov isistem i koje lako podnose sušu. Upravo to i jeste njihova glavna karakteristika – ekstenzivni zeleni krovovi nemaju zahteve za održavanje.  Ekstenzivni zeleni krovovi su našli svoju široku primenu jer mogu da se instaliraju na gotovo svaki ravan krov ili krov sa maksimalnih 30% nagiba. Ovi sistemi su idelani za efikasno upravljanje atmosferskim vodama, ali ne treba zanemartiti i njihovu funkciju u termoregulaciji objekata. Glavni nedostatak ekstenzivnog zelenog krova je taj što ima veliki ograničavajući faktor u pogledu izbora biljnih vrsta jer se svodi isključivo na vrste koje mogu da opstanu bez vode, ali i nemogućnost korišćenja za određene aktivnosti kao što je to slučaj sa poluintezivnim i intezivnim zelenim krovovima.

ekstenzivni zeleni krov vrste biljaka   ekstenzivni zeleni krov   ekstenzivni zeleni krov sedumi  ekstenzivni zeleni krovovi na zgradama

 

Poluintezivni zeleni krov

Polintezivni zeleni krov ima mogućnost fizičke dostupnosti korisnicima I zasniva se u najvećem broju slučaja od travnatih površina, perena ali I žbunastih formi koje nemaju razgranat korenov sistem, na debljini supstrata od oko 30 cm ± sa površinskom masom opterećenja oko 350 kg/m² bez biljaka. Vrste biljaka koje se koriste za polintezivne zelene krovove zahtevaju umerena I povremena održavanja, pa iz tog razloga je potrebna I isntalacija drenažnih I irigacionih sistema.  Polulintezivni kzeleni krov je u stanju da zadrži više atmosferskih vodai pruža veće mogućnosti pri izboru biljnih vrsta. Njegove osnovne funkcije se odnose na mogućnost korišćenja za različite namene – odmor, rekreacija, uzgajanje povrtarskih vrsta.

poluintezivni zeleni krovovi biljke   polintezivni zeleni krovovi   polintezivni zeleni krov

Intezivni zeleni krov

Intezivni zeleni krov se naziva još I krovni vrt upravo zbog toga što njegova debljina supstrata dozvoljava formiranje pravih vrtova I oaza koje bi se inače formirale na konvencionalni način. Karakteriše ga veliki raspon u pogledu korišćenja biljnih vrsta – od prizemnih biljaka do drveća. Shodno tome, intezivni zeleni krovovi nudi veliki potencijal za dizajn, namenu, biodiverzitet. Izbor biljnih vrsta u velikoj meri utiče na sam dizajn ali I potrebno održavanje koje zahteva drenažne I irigacione sisteme i neophodne hranljive elemente. Sam naziv Intezivni zeleni krov ukazuje I na mogućnost intezivnog I neograničenog korišćenja – od urbanih bašta, rekretivnih površina, bašta restorana, dečijih igrališta…  Sama realizacija intezivnog zelenog krova, ali I ostalih vsrta, zahteva ozbiljan pristup u projektovanju a potom I u izvođenju radova. Debljina hranljivog supstrata je u opsegu od 35 cm pa do čak 80 cm, a površinska masa opterećenja iznosi oko 1200 kg/m² bez biljaka. Glavna mana intezivnog zelenog krova jeste pre svega razlika u ceni u odnosu na ekstenzivni I poluintezivni zeleni krov, što zbog potrebne količine supstrata što zbog mogućnosti korišćenja drveća I ostalih biljnih vrsta, ali I to što statika pojedinih objekata ne dozvoljava instaliranje ovog tipa zelenog krova pa sužava izbor samo na objekte koji statički to mogu da podnesu.

krovni vrt   park na krovu   intezivni zeleni krov   restoran zeleni krov

 

 

PODVRSTE EKSTENZIVNOG ZELENOG KROVA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

EKONOMIČNI ZELENI KROV

Standardna višeslojna struktura, koja sadrži i drenažni i filc sloj. Ekonomski pristupačaniji sa malim uslovima za održavanje, nižeg biodiverziteta.

ekonomičan zeleni krov

Težina 90-140 kg/m²
Visina sloja 80 mm
Nagib krova 0 – 5° (0 – 9 %)
Tip vegetacije sedumi – livadske trave
Retencija vode 50 – 60 %
Koeficijent ispuštanja C=0.47 – 0.6
Akumulacija vode oko 25 l/m²
Pražnjenje 141-180 l/s x ha
Ekološka vrednost
Troškovi održavanja
Faktor troškova

 

 

 

EKONOMIČNI ZELENI KROV

Standardna višeslojna struktura, koja sadrži i drenažni i filc sloj. Ekonomski pristupačaniji sa malim uslovima za održavanje, nižeg biodiverziteta.

lightwight ekstenzivni zeleni krov

Težina 90-140 kg/m²
Visina sloja 80 mm
Nagib krova 0 – 5° (0 – 9 %)
Tip vegetacije sedumi – livadske trave
Retencija vode 50 – 60 %
Koeficijent ispuštanja C=0.47 – 0.6
Akumulacija vode oko 25 l/m²
Pražnjenje 141-180 l/s x ha
Ekološka vrednost
Troškovi održavanja
Faktor troškova