+381 11 3572 909 / +381 63 341 389 / +381 65 20 50 795
Lazarevački Drum 7, 11030 Beograd

12 Razloga zašto treba graditi zelene krovove

Povećanje estetske vrednosti objekta pomoću zelenih krovova

Sveden dizajn zelenila na krovu povećava estetsku vrednost objekta a samim tim i vrednost objekta.

Ekonomske uštede pomoću zelenih krovova

životni vek zelenih krorova je dvostruko veći u odnosu na konvencionalni. Smanjuje troškove za odvođenje padavinskih voda. u Kanadi pokazla su da krov objekta prekriven biljkama sa samo 10 cm supstrata smanjuje 25% potreba za hlađenjem tokom leta. Veoma efikasan kao termoizolacioni element.

Povećanje energetske efikasnosti objekta putem zelenih krovova

Sveden dizajn zelenila na krovu povećava estetsku vrednost objekta a samim tim i vrednost objekta. ekstenzivni zeleni krovovi smanjuju dnevne potrebe za klimatizacijom tokom leta za preko 75%. Zasenjivanje spoljne površine objekata ima više efekata nego unutrašnja izolacija. Ukoliko je krov prekriven vegetacijom, temperature vazduha iznad biljnog sloja ne prelazi 25°.

Upravljanje atmosferskim vodama putem zelenih krovova

Na zelenim krovovima voda se zadržava u supstratu a zatim preuzeta od biljaka se vraća nazad u atmosferu putem procesa transpiracije I evapotranspiracije. U letnjim mesecima, zavisnosti od vrste biljaka I dubine supstrata, zeleni krovovi zadržavaju 70-90% padavina, a zimi između 25-40%. Zeleni krovovi osim što zadržavaju kišnicu, oni deluju I kao prirodni filteri za prečišćavanje. Osim što smanjuju kišnicu zeleni krovovi takođe produžavaju vreme oticanja što dovodi do smanjenja opterećanja kanalizacionih cevi

Zeleni krovovi ublažavaju efekte toplotnih ostrva

Kroz dnevne evapotranspiracijske cikluse biljke na horizontalnim I vertikalnim površinama mogu da snize temperature u letnjim mesecima I smanje efekat toplotnih ostrva. Zeleni krovovi takođe pomažu u smanjenju distribucije prašine I polutanata u gradu, kao I proizvodnji smoga. Ovo može da igra ulogu u smanjenju emisije gasova staklene bašte I prilagođavanju ubranim sredinama za buduću klimu sa toplijim letima.

Poboljšanje kvaliteta vazduha

Biljke na zelenim krovovima mogu u velikoj meri da utiču na smanjenje zagađivača iz vazduha I filtriraju štetne gasove. Ublažavanje temperature putem zelenih krovova može da smanji potrošnju energije I potencijalno da smanji količinu CO2 I drugih zagađivača koji se oslobađaju u vazduhu.

Povećanje vrednosti nekretnine

Zeleni krovovi povećavaju vrednost objekta kako kroz estetske karakteristike koje nude tako i kroz povećanja vrednosti imovine zbog povećanih energetskih svojstava obejakata.

Povećanje biodiverziteta pomoću zelenih krovova

Zeleni krovovi predstavljaju staništa za različite vrste biljaka, insekata i ptica. Povećanje biodiverziteta može pozitivno da utiče na tri domena: ekosistem, ekonomiju i socijalni domen.

Zeleni krovovi kao zvučna izolacija

Ekstenzivni zeleni krov može da redukuje spoljni zvuk za 40dB, a intezivni zeleni za 46-50 dB. Biljke I supstrat apsorbuju zvučne talase ili ih odbijaju. Susptrat blokira niže, a biljke blokiraju više zvučne frekvencije.

Zaštita od požara koju pružaju zeleni krovovi

U odnosu na konvecionalne krovove, zeleni krovovi su manje zapaljivi posebno ako se poštuju standardi za izgradnuju zelenih krovova, I kao takvi mogu da pružaju zaštitu od požara.

Zeleni krovovi kao novi urbani prostori

Zeleni krovovi mogu da pomognu u postizanju principa pametnog rasta i pozitivno da utiču na urbanu sredinu povećanjem ugodnosti i zelenih površina.

Zeleni krovovi
Zeleni krovovi